Μέτρηση Κερατοειδικής Υστέρησης

 

Μέτρηση Κερατοειδικής Υστέρησης – ΟRA

Τι είναι η εξέταση για τη μέτρηση της κερατοειδικής υστέρησης του οφθαλμού;
H μέτρηση της κερατοειδικής υστέρησης του οφθαλμού – Οcular Response Analyser (ΟRA) είναι η μοναδική εξέταση κατά την οποία μετρώνται τα μηχανικά χαρακτηριστικά του κερατοειδούς.

Σε ποιες περιπτώσεις απαιτείται;
Η προσφορά της συγκεκριμμένης εξέτασης στην προεγχειρητική αξιολόγηση των ασθενών για διαθλαστική επέμβαση θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική αφού τα αποτελέσματά της είναι καθοριστικά για την πρόληψη της μετεγχειρητικής εκτασίας.

Επιπλέον μετεγχειρητικά, οι μετρήσεις της ενδοφθαλμίου πίεσης με το ORA παρουσιάζονται περισσότερο αξιόπιστες σε σχέση με τις αντίστοιχες μετρήσεις των τονόμετρων αέρος και συμβάλλουν στη σωστή μετεγχειρητική παρακολούθηση των ασθενών.

 

H μέτρηση της Κερατοειδικής Υστέρησης στο ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ
Στο ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ η μέτρηση της κερατοειδικής υστέρησης του οφθαλμού περιλαμβάνεται στον προεγχειρητικό έλεγχο όλων των ασθενών που πρόκειται να υποβληθούν σε διαθλαστική επέμβαση για τη διόρθωση της όρασής τους. Μπορεί να πραγματοποιείται καθημερινά και τα αποτελέσματα από τη συγκεκριμμένη εξέταση είναι διαθέσιμα στον ασθενή αυθημερόν.

Η γνώμη σας
Περισσότερα